Obsługa Podatkowa

 • Bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw, w tym audyty podatkowe.

  Bieżące doradztwo obejmuje przede wszystkim wskazywanie i analizę obszarów ryzyka, wymagających szczególnej uwagi np. kwestie świadczeń pracowniczych, samochodów służbowych, czy problemów dotyczących kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

  Ponadto Kancelaria przeprowadza analizy stanu faktycznego w formie opinii podatkowych lub krótkich informacji mailowych, celem wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości Klientów.

  Prowadzone na zlecenie Klientów audyty podatkowe mogą obejmować wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, analizę wybranych obszarów (podatek dochodowych, VAT, PCC), bądź dotyczyć konkretnych składników majątku, które mają podlegać transakcji (np. sprzedaż / aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

 • Reprezentacja w postępowaniach podatkowych, w tym sądowych oraz karno-skarbowych.

  Reprezentujemy naszych Klientów oraz chronimy ich interesy podczas kontroli podatkowych i postępowań podatkowych oraz w ewentualnym postępowaniu karno-skarbowym. Zakres naszych działań obejmuje m.in.

  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie kontroli, w tym także podczas przesłuchań przed organami, w odwołaniach od decyzji zabezpieczających itp.
  • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań i zażaleń,
  • przygotowywanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA oraz reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniach przed tym sądami.
  • reprezentację w postępowaniach karno-skarbowych.

  Gwarantujemy praktyczne podejście i doświadczenie, które częstokroć procentuje w postaci uchylenia niekorzystnych, wadliwych decyzji.

 • Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe

  W celu zabezpieczenia Klientów przed negatywnymi skutkami interpretacji przepisów przez organy podatkowe Kancelaria przygotowuje wnioski o wydawanie interpretacji indywidualnych oraz reprezentuję ich w postępowaniach o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji mogą dotyczyć zarówno bieżącego doradztwa, jak i kwestii związanych z konkretnymi transakcjami restrukturyzacyjnymi.

 • Ceny transferowe – doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji, w tym zastępstwo w postępowaniach kontrolnych

  Doradzamy w przygotowaniu wymaganej przez prawo dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, uwzględniając założenia biznesowe naszych Klientów oraz specyfikę prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

  Dbamy o to, aby opracowana dokumentacja umożliwiała efektywną realizację obowiązków nakładanych przez przepisy podatkowe oraz była dostosowana do znowelizowanych wymogów dotyczących tworzenia Master File i Local File.

  Uwzględniając zainteresowanie organów skarbowych transakcjami między podmiotami powiązanymi, proponujemy doradztwo prawne i ekonomiczne w razie ewentualne kontroli posiadanej dokumentacji lub jej weryfikacji przedkontrolnej, celem zapewnienia naszym Klientom bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

 • Restrukturyzacje biznesowe

  Planujemy, doradzamy i przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje podatkowe zwiększające bezpieczeństwo prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez właścicieli, jak i przez wspólników (m.in. ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym). Dbamy jednocześnie o zachowanie możliwie najniższego obciążenia podatkowego tworzonej struktury organizacyjno-właścicielskiej.

  Zakres działań obejmuje m.in.:

  • przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
  • aporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • doradztwo przy sukcesjach firm rodzinnych,
  • restrukturyzację spółek kapitałowych,
  • przekształcenie spółek osobowych (np. spółki komandytowo-akcyjnej) w inne spółki osobowe (jawne lub komandytowe).